مدل فلزیابنوع سیستمقیمت (تومان)
AJM 13300بوقی (پالسی) - آنتن راداری7.700.000
AJM BUGLEبوقی (پالسی)5.500.000
AJM IMAGINGبوقی (پالسی) - آنتن راداری – تصویری – یون یاب17.000.000
AJM IMAGING PTبوقی (پالسی) - تصویری8.000.000
ANTARESبوقی (پالسی)14.000.000
ANTARES IMAGINGبوقی (پالسی) – تصویری – یون یاب25.000.000
AUTOCRATآنتن راداری3.200.000
DERAK 101بوقی (پالسی)3.300.000
DERAK 102بوقی (پالسی) – آنتن راداری4.800.000
DERAK 110بوقی (پالسی) - آنتن راداری - تصویری7.900.000
DERAK 116بوقی (پالسی) – آنتن راداری4.900.000
DERAK SUPER GPR SENSORتصویری - یون یاب6.500.000
DMF-Yآنتن راداری دو نفره4.700.000
GOLDEN WINآنتن راداری3.300.000
HOXNEبوقی (پالسی) – آنتن راداری – مگنومتر 4 سنسور52.000.000
HS366آنتن راداری - اسکنر - یون یاب28.000.000
HS366 PROFESSIONALبوقی (پالسی) - آنتن راداری - اسکنر - یون یاب38.000.000
IKPV BEST PROFESSIONALبوقی (آنتارس) - آنتن راداری (ZICCO X3)- مگنومتر (KOMATSU A-U-16 و KOMATSU A-U-1) - یون یاب150.000.000
IKPV PROبوقی (آنتارس) - آنتن راداری (ZICCO X3) – مگنومتر (KOMATSU A-U-8 و KOMATSU A-U-1) – یون یاب132.000.000
KOMATSU A-U-2تصویری - لایو اسکن20.000.000
KOMATSU A-U-4تصویری - لایو اسکن45.000.000
KOMATSU A-U-8تصویری - لایو اسکن - لایو ویدئو70.000.000
KOMATSU A-U-16تصویری - لایو اسکن - لایو ویدئو95.000.000
LEOPARD 1000تصویری-لایو اسکن-لایو ویدیو25.000.000
LEOPARD 2000تصویری-لایو اسکن-لایو ویدیو40.000.000
LEOPARD 4000تصویری-لایو اسکن-لایو ویدیو70.000.000
LEOPARD 8000تصویری-لایو اسکن-لایو ویدیو110.000.000
LEOPARD 16000تصویری-لایو اسکن-لایو ویدیو180.000.000
MINI GPRتصویری – لایو اسکن4.500.000
PMR-IR1آنتن راداری750.000
PMR-IR2آنتن راداری1.400.000
PV 5000بوقی (پالسی)2.400.000
PV IMAGINGبوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری11.000.000
RICHEL M-10تصویری – لایو اسکن6.000.000
RICHEL M-20تصویری - لایو اسکن8.500.000
RICHEL M-40تصویری - لایو اسکن12.500.000
RICHEL M-80تصویری - لایو اسکن - لایو ویدئو25.000.000
RICHEL M-160تصویری - لایو اسکن - لایو ویدئو52.000.000
RPM-1شاقول آلومینیوم1.600.000
RPM-2شاقول طلایی1.700.000
RPM-3شاقول نقره ای1.700.000
RPM-4شاقول آلومینیوم1.200.000
SNM 133بوقی (پالسی) - آنتن راداری5.000.000
TACHAR T1بوقی (پالسی) - آنتن راداری - تصویری - یون یاب - GPR33.000.000
TOMAS-SAT1TOMAS-SAT21.900.000
TOMAS-SAT2TOMAS-SAT22.100.000
TOMAS-SAT3آنتن راداری2.400.000
TORNADOبوقی (پالسی)4.300.000
ZICCO X1آنتن راداری8.500.000
ZICCO X2آنتن راداری12.500.000
همین حالا تماس بگیرید